Research Spotlight: a nano-sized solution to global warming

Research Spotlight
Published
on
January 14, 2019
| 3,336 views
| 0 followers
 
3,336
0
 
Zhongwei Chen, Zhen Zhang, Dan Luo, Gregory Lui, Gaoran Li, Gaopeng Jiang, Zachary Paul Cano, Ya-Ping Deng, Xiaojuan Du, Song Yin, Yifei Chen, Minhua Zhang, Zifeng Yan

Attachments

In-situ ion-activated carbon nanospheres with tunable u…

Viewed 3,335 times