Research Spotlight

Photo of Waterloo Institute for Sustainable EnergyOffline

Roydon Fraser, Michael Fowler, Satyam Panchal, Manoj Mathew, Ibrahim Dincer, Martin Agelin-Chaab


Photo of Waterloo Institute for Sustainable EnergyOffline

Zhongwei Chen, Zhen Zhang, Dan Luo, Gregory Lui, Gaoran Li, Gaopeng Jiang, Zachary Paul Cano, Ya-Ping Deng, Xiaojuan Du, Song Yin, Yifei Chen, Minhua Zhang, Zifeng Yan


Photo of Waterloo Institute for Sustainable EnergyOffline

John Straube


Photo of Jessica StricklerOffline

Srinivasan Keshav


Photo of Jessica StricklerOffline

Sahar Pirooz Azad and Dirk Van Hertem


Photo of Jessica StricklerOffline

Armaghan Salehian, David Nairn, Lan Wei, Hélène Debéda, Egon Fernandes, Blake Martin, Isabel Rua, and Sid Zarabi


Photo of Jessica StricklerOffline

Hassan Askari, Ehsan Asadi, Amir Khajepour, Mir Behrad Khamesee


Photo of Waterloo Institute for Sustainable EnergyOffline

Mehrdad Kazerani, Mahmoud A. Allam, and Amr A. Hamad


Photo of Waterloo Institute for Sustainable EnergyOffline

Mahesh Pandey & Bo Li


Photo of Waterloo Institute for Sustainable EnergyOffline

Roydon Fraser & 21 WISE Faculty MembersViewed 152,371 times